การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่15

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2543
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
5.27 เรื่องที่ประธานแจ้ง
5.27.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2543 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2543
5.27.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2543

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2543 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2543 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
5.28 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2543
***(ขอให้นำเอกสารระเบียบวาระที่ 4.1.5 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2543 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2543 มาพิจารณา)***

4 เรื่องเสนอใหม่
5.29 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.29.1 เสนอขออนุมัติใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543) กับนักศึกษาสาขาวิชาการประมงที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2542
5.29.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนมอดินแดง พ.ศ.2543
5.29.3 เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แทนตำแหน่งว่าง
5.29.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2543
5.29.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2543) เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้จ่ายสำหรับเงินอุดหนุนการบริการวิชาการแก่สังคม ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
5.29.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2543) เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และการเรียกเก็บเงินการใช้โทรศัพท์ในหอผู้ป่วยต่างๆ ของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
5.29.7 ร่างหลักการระเบียบกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2543
5.29.8 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2544 เพิ่มเติม จากเงินทุนสำรองสะสม
5.29.9 หลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543)

5.30 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.30.1 สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อทางไกล
5.30.2 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.30.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์ ขั้นปริญญาโท (สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน) ภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2543
5.30.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2543

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-09-13

Files

d2543-16.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/358.

Output Formats