การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่1

Description

1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 24/2539 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2539 และร่างเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินักศึกษากระทำผิดวินัย
2.2 รายงานการศึกษาการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.3 หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2540)

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม (องค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย)
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2540
4.3 ขออนุมัติยกเลิกเงินยืมของคณะศึกษาศาสตร์

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-01-08

Files

d2540-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/357.

Output Formats