การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่7

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 6/2528 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
2.2 การให้เงินสมนาคุณอาจารย์ที่ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการทะเบียนกลาง
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2527
3.2 นักเรียนทำทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
3.3 ผู้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตวิชาเรียนของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2528
4.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
4.3 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 รายงานการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 5
5.2 ขออนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-04-15

Files

d2528-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed July 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/356.

Output Formats