การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่16

Description

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2543

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2543 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2543 (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
5.31 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษา พ.ศ…

4 เรื่องเสนอใหม่
5.32 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.32.1 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
5.32.2 สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
5.32.3 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2543) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุนอุดหนุนและส่งเสริมการทำวิทยานิพนธ์

5.33 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.33.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2543

5 เรื่องอื่นๆ
5.34 รายงานประจำปีงบประมาณ 2543 และรายงานของผู้สอบบัญชีของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.35 เสนอขอปรับแผนหลักสูตรในแผนฯ 8

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-09-20

Files

d2543-17.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed December 10, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/355.

Output Formats