การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9 /2532
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโท พ.ศ. 2532
2.2 งบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ2533

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.3 การประกันชีวิตข้าราชการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมีทางการแพทย์ พ.ศ. 2533

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532
5.2 ขออนุมัติเปิดวิชา
1. วิชาเปลี่ยนแปลงใหม่
2. วิชาใหม่
5.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับ นักศึกษาขั้นปริญญาตรี แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-05-24

Files

d2532-10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed February 4, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/354.

Output Formats