การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่6

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 5/2528 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โครงการใหม่ในแผนพัฒนา ระยะที่ 6
2.2 การกำหนดปริญญาและอักษรย่อปริญญา
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
4.2 ผลการหยั่งเสี่ยงเพื่อเลือกสรรเสนอชื่อแต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
4.3 การขอใช้สถานที่ในการเปิดสอนภาษาอังกฤษของ เอ.ยู.เอ.

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-03-22

Files

d2528-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/353.

Output Formats