การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7 /2532
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2532 และครั้งที่ 8/2532
เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโท พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ที่ เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค
3.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารใน มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532
3.3 งบประมาณปี 2533 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร พ.ศ.2532
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. 2532
4.3 การมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นิวซีแลนด์
4.4 การเสนอชื่อแต่งตั้งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอให้ส่งเค้าโครง Country Resort
5.2 การจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5.3 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาฯ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่...) พ.ศ.....
5.4 การสัมมนาผู้บริหาร เรื่อง การวางแผนระยะยาวกับการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 กำหนดวันแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-05-03

Files

d2532-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed July 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/352.

Output Formats