การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่8

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่8

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7 /2532
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แผนงานการรวมโรงเรียนสาธิต
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร
พ.ศ.2532
2.3 บริการที่ปรึกษาระดับภูมิภาคของ ESCAP ประจำปี 2532
2.4 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ผลการสัมมนา เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชา พื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติเปิดวิชา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโท พ.ศ. 2532
5.2 การจัดการอบรมอาจารย์ใหม่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-04-19

Files

d2532-8.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่8,” KKU Archives, accessed May 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/351.

Output Formats