การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6 /2532
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แผนงานการรวมโรงเรียนสาธิต

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ......

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-04-05

Files

d2532-7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed December 2, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/350.

Output Formats