การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5 /2532
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 กำหนดวันแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17
4.2 ขอเปลี่ยนชื่อศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเป็นศูนย์บริการชุมชน
4.3 ขออนุมัติเปิดวิชา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติแต่งกายแบบมุสลิม เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2532-03-22

Files

d2532-6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2532 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed September 29, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/349.

Output Formats