การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่18

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมคณะบดี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 17/2543 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 กรรมการกองทุนส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ พ.ศ. 2543
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนในการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...
4.1.3 โครงการ มข. น่าอยู่
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 สรุปสัมมนาทางวิชาการ
4.2.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 และปี 2542
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
5.2 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2543-10-11

Files

d2543-18.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2543 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/348.

Output Formats