การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่5

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 4/2528 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2528
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 กรรมการตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้
เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ
2.2 โครงการใหม่ระดับคณะที่สมควรบรรจุไว้ในแผนพัฒนา ระยะที่ 6
2.3 การให้เงินค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการทะเบียนกลาง
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัย
3.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาความดี
ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
3.3 การตัดเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2528
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 22529
4.2 โครงการใหม่ระดับภาควิชาและหลักสูตรในแผนพัฒนาระยะที่ 6
4.3 กรมวิชาการเกษตรขอใช้น้ำประปาสำหรับศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น
4.4 การเลื่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการปรับปรุงผังแม่บทและวางผังเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 การกำหนดปริญญาและอักษรย่อปริญญา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2528-03-16

Files

d2528-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2528 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/347.

Output Formats