Browse Items (6 total)

  • Tags: ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2532-7.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 6 /2532
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2532

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 แผนงานการรวมโรงเรียนสาธิต

ระเบียบวาระที่ 3 …

council1_47.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2547
วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…

2545_3.pdf
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2545 เมื่อวันที่ 28 …

c_3 2532.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2532
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม…

2535_3.pdf
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2535
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สถาบันวิจัยและพัฒนา …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2