รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่1

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2547
วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 15 มกราคม 2547
4.2 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายการประเมิน
4.3 ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....
4.4 สรุปผลการดำเนินการเสนอคำรับรองการพัฒนาการปฏิบัติราชการในระดับท้าทายมหาวิทยาลัย
4.5 ชี้แจงการขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผดุงครรภ์ขั้นสูง
4.6 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
4.7 การให้ความร่วมมือกับผู้ว่าราชการแบบบูรณาการ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 แนวทาง นโยบาย และปฏิทินการจัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2548
5.2 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจัดระบบบริหารในศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ...
5.3 เสนอปรับโครงสร้างการบริหารงานศูนย์บริการวิชาการ
5.4 การสรรหาคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.5 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ...
5.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย หอพักนักศึกษา พ.ศ. ...
5.7 เสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
5.8 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการสอบประจำภาคของนักศึกษา พ.ศ. ...
5.9 การขออนุมัติคืนสภาพการเป็นนักศึกษาของ น.ส.พาฝัน ฤทธิวัชร นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
5.10 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 หลักสูตร
5.11 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.12 การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5.13 การประเมินสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานผลคดีอาญา (กรณี ผศ.สุชาติ อารีมิตร ผู้เสียหาย)
6.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัย
6.3 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในนิตยสารกินรี
6.4 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.5 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2546
6.6 สรุปกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่าง 16 ธันวาคม 2546-15 มกราคม 2547
6.7 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2547
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 การแก้ไขปัญหากรณีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-01-28

Files

council1_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/315.

Output Formats