การประชุมสภาปี 2547

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2547

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่1
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2547
วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…

รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่2
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2547
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…

รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่3
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 3/2547
วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม…

รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่4
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2547
วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2…

รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่5
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 5/2547
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม…

รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่6
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 6/2547
วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1…

รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่7
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2547
วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…

รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่8
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2547
วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2…
View all 8 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2547