รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่2

Description

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2547
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2547 และขออนุมัตินำเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปลงทุนซื้อหุ้นกู้บริษัทปูนซีเมนต์ไทยฯ
4.2 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการด้านการกำกับนโยบายการประเมิน
4.3 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งมูลนิธิสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
4.4 บทบาทมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
4.5 รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
4.6 ข้อสังเกตของคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... ฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคระกรรมการกฤษฎีกา
4.7 รายงานสรุปของคณะกรรมการพิจารณาการปรับโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ข้อเสนอเพื่อการพิจารณาและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
5.2 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย และแผนดำเนินการ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2547
5.3 (ร่าง) ระเบียบวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การบริหารการเงินและการพัสดุ พ.ศ. ...
5.4 การพิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรรมการอำนวยการของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 การสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5.6 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
5.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันพระบรมราชชนก
5.8 ขออนุมัติโครงการความร่วมมือระหว่าง University of Regina กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเปิดหลักสูตร 2 ปริญญา สาชาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5.9 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ (ต่อเนื่อง) โครงการพิเศษ จังหวัดยโสธร
5.10 การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2547
5.11 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 หลักสูตร
5.12 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
6.2 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนมกราคม 2547
6.4 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2547
6.5 ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนเกี่ยวกับการประเมิน 28 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.6 รายงานข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ สื่อมวลชน
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ผลงานศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Acta Tropica
7.2 บทบาทของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับปัญหาไข้หวัดนก

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2547-02-25

Files

council2_47.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “รายงานการประชุมสภาปี2547 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/317.

Output Formats