รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
รายงานผลการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย
1.2.1 แนวปฏิบัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
1.2.2 พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดจนคุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค์ (เอกสารเสนอในที่ประสงค์)
2. รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 9/2541 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2541

3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
3.2 เสนอขออนุมัติโครงการจัดตั้งร้านยาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ร้านยาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ในฐานะองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
3.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย เงินกองทุนสงเคราะห์บริการทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541

4. เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ…
4.1.2 ร่างโครงการศูนย์อำนวยการโครงงานและองค์กรในกำกับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารโครงการศูนย์อำนวยการโครงงานและองค์กรในกำกับ คณะเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541
4.1.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะ พ.ศ.2541
4.1.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2541
4.1.5 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม
4.1.6 ข้อเสนอการจัดหาผู้เช่าเวลาสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม.103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.7 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.2 การคืนเงินยืมให้คณะแพทยศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์
4.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2541 ของโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (1 มิถุนายน 2540-31 พฤษภาคม 2541)
4.2.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2541 ของโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคสมทบ คณะวิทยาศาสตร์
4.2.5 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2541 โครงการพิเศษหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
4.2.6 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2541 ของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
4.2.7 ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี พ.ศ.2541
4.2.8 วารสารวิยาลัยหนองคาย
4.2.9 สรุปข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-11-25

Files

c2541_10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/316.

Output Formats