การประชุมสภาปี 2541

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2541

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่1
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 12/2540 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม …

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2541

3. …

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
ระเบียบวาระที่ 3…

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 25
มีนาคม พ.ศ. 2541
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1…

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่5
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2541 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2541
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย …

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่6
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและคณบดีคณะวิทยาการจัดการคนใหม่
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2541 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม พ.ศ. 2541
ระเบียบวาระที่ 3…

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่9
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สรุปรายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2541 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2541…

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งพิเศษที่1
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้ง
1.1.1 แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคนใหม่
1.2 เรื่องที่เลขานุการจะแจ้ง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ไม่มี)…

รายงานการประชุมสภาปี2551 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องที่เลขานุการจะแจ้งต่อที่ประชุม -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551
ระเบียบวาระที่ 4…
View all 10 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2541