รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 เสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาคณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3.2 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
3.3 การเตรียมการเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
3.4 สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพียงวันที่ 19 มีนาคม 2541
3.5 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด ขอกู้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
3.6 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
3.7 ข้อร้องเรียนกรณีเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณหลังหอ 11
3.8 เรื่องหอพักนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 คณะมุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสนอขออนุมัติยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยในวงเงิน จำนวน 1,000,000 บาท
4.1.2 เสนอแต่งตั้งรองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1
4.1.3 งบประมาณเงินรายไดเมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2542
4.1.4 โครงการผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจในลักษณะโครงการพิเศษ
4.1.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอบแก่น เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคายประเภทรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2541
4.1.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอบแก่น (ฉบับที่ .../... ) เรื่องกำหนดคณะและสาขาวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคาย
4.1.7 เสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2540 (1 มิถุนายน 2539 - 31 พฤษภาคม 2540 )
4.2.4 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 111/2541) เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมอัตราการจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นกรณีพิเศษ
4.2.5 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การยกเว้นรายวิชาที่มีเนื้อหาเหมือนกันเพื่อจูงใจให้ผู้ที่ได้ศึกษามาจากต่างประเทศได้เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-03-25

Files

c2541_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/297.

Output Formats