รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ขอเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม
2.2 ขออนุญาตให้อธิการบดีและรองอธิการบดี ออกนอกห้องประชุมในวาระที่ 5.3
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2550
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 18 เมษายน 2550
4.2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
4.3 ความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการนำมหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2550 เพิ่มเติม
5.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย
5.3 แนวทางการติดตามและประเมินผลงานของอธิการบดี ตามนโยบายและพันธกิจการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
5.4 ขอหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลงานของผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 9 หลักสูตร
5.6 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.7 การยกเลิกการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์”โคกหนองคอง” ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 การยกเลิกการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์”โคกหนองคอง” ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
6.2 รายงานการเงินและการตรวจสอบบัญชีของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2549
6.3 รายงานการเงินและการตรวจสอบบัญชีของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2549
6.4 ผลการพิจารณาข้อหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการแต่งตั้ง บุคลากรให้ดำรงตำแหน่งบริหาร
6.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.6 สรุปกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนเมษายน 2550
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 การพิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ
7.2 ปัญหาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาในระบบแอดมิสชั่น (Admission)
7.3 การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการบริหารกองทุนวิจัย 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-05-02

Files

council3_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed May 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/296.

Output Formats