รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้บริหาร
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่1/2550 เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2550
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 15 มีนาคม 2550
4.2 รายงานผลพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2550
4.3 ระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย
5.เรื่องเสนอ เพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2550 เพิ่มเติม
5.2 ร่างงบประมาณประจำปี 2550 ของศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
5.3 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2550 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
5.5 ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.6 ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์สัตว์ทดลอง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.7 (ร่าง)ระเบียบฯว่าด้วย กองทุนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2550
5.8 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2550
5.9 (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาหัวหน้าภาควิชา .ศ.2550
5.10 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2550
5.11 การพิจารณาเสนอชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2550 และกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี 2550
5.12 การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.13 เสนอแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
5.14 การพิจารณากรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรรมการอำนวยการของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.15 การแก้ไขข้อกำหนดในการก่อสร้างหอพักสวัสดีการนักศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
5.16 การตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
5.17 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 หลักสูตร
5.18 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 สรุปผลการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์
6.2 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6.3 รายงานผลการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2549
6.4 การขออนุมัติยกเลิกการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์”โคกหนองคอง”
6.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.6 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน หน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมีนาคม 2550
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด เชิญมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเป็นสามาชิกสมทบ
7.2 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2550

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-04-04

Files

council2_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/295.

Output Formats