รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2537
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 บันทึกข้อตกลงการออกบัตรเครดิตระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2538
3.3 การขออนุมัติปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีประเทศออสเตรเลีย
3.4 การแต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537)
4.1.2 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2537 เพิ่มเติม
(1) คณะเกษตรศาสตร์
(2) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(3) สำนักวิทยบริการ
4.1.3 การสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา และประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี 2537
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
(1) คณะเกษตรศาสตร์
(2) คณะแพทยศาสตร์
(3) คณะทันตแพทยศาสตร์
(4) คณะสัตวแพทยศาสตร์
(5) คณะเภสัชศาสตร์
5.2 การอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ปี 2537
5.3 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 221/2537 เรื่อง บัญชีค่าบริการและตรวจรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2537 ) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2537
5.4 การประชุมสภามหาวิทยาลัยสัญจร
5.5 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
ของคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ....
5.6 คำปรารภของ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายอำนวย วีรวรรณ)
5.7 เรื่องทั่วๆ ไปเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
5.8 ข้อเสนอแนะทั่วๆ ไปจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-04-01

Files

2537_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/294.

Output Formats