รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่องแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 22
2.2 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.3 เอกสารเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นและข้อมูลกรรมการสภามหาวิทยาลัย
3.การรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2549
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 การขออนุมัติขยายเวลาในการสรรหาคณะบดีคณะเภสัชศาสตร์และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
4.2 การเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
4.3 รายงานการแต่งตั้งคณะกรรมหารสภาคณาจารย์ชั่วคราวและประธานสภาคณาจารย์ชั่วคราว
4.4 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาคณาจารย์ พ.ศ.2550
4.5 การขอขยายเวลาในการดำเนินงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... และการรายงานการดำเนินงานฯ
4.6 การเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.3 ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ
5.4 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.5 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
5.6 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.7 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
5.8 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
5.9 การแต่งตั้งคณะกรรมการวางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล
5.10 (ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550-2553
5.11 การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปี งบประมาณ พ.ศ.2550
5.12 ขออนุมัติงบประมาณรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2550 ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.13 การปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.14 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 หลักสูตร
5.15 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.2 รายงายผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.3 รายงานผลการพิจารณาขอใช้เงินเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ตั้งไว้ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
6.4 สรุปผลการดำเนินงานของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549
6.5 คำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีปกครองซึ่ง ผศ.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง เคยฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
6.6 คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดกรณีเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยน สถานะไปเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
6.7 การเวียนหนังสือเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตร
6.8 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.9 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนธันวาคม 2549 – กุมภาพันธ์ 2550
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
7.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7.3 การร้องเรียนขอความเป็นธรรม ของ นายสุวิทย์ อุดมพาณิชย์
7.4 การขอลาออกจากตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์ชั่วคราว

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-03-07

Files

council1_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed May 29, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/293.

Output Formats