รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2537
เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ขออนุมัติแก้ไขสัญญาเช่าเวลาสถานีวิทยุ F.M. 103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การรับคนตาบอดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2537
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงานภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. 2537
4.1.3 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 1.3 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2521
4.1.4 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ปี 2537 เพิ่มเติม
(1) คณะเภสัชศาสตร์
(2) คณะเทคโนโลยี
(3) คณะเทคนิคการแพทย์
(4) คณะศึกษาศาสตร์
4.1.5 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537 )
4.1.6 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (สาขาวิชาเวชนิทัศน์) ต่อเนื่อง 2 ปี หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้และการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่าย
(1) กองกลาง
(2) คณะพยาบาลศาสตร์
4.2.4 รายงานสรุป รายรับ-รายจ่าย ของสถานีวิทยุ F.M. 103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงที่มหาวิทยาลัยดำเนินการเอง
4.2.5 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
5.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.....
5.3 ขออนุมัติดำเนินการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาข้าราชการและลูกจ้าง
5.4 ขออนุมัติปริญญาและอนุปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
(1) บัณฑิตวิทยาลัย
(2) คณะเทคนิคการแพทย์
(3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.5 บันทึกข้อตกลงการออกบัตรเครดิตระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.6 แนะนำชื่อนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นคนใหม่
5.7 หนังสือฉบับพิเศษเกี่ยวกับประเทศไทยในวารสาร Scientific American
5.8 เสนอขออนุมัติปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื่อมอบแด่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประเทศออสเตรเลีย
5.9 การกำหนดกฏเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาคณบดี
5.10 ข้อแนะนำจากกรรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-03-05

Files

2537_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed November 28, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/292.

Output Formats