รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2541

3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สภานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(เอกสารเสนอในที่ประชุม)
3.2 ร่างนโยบายและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2542
3.3 ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับเก่ากับฉบับใหม่

4. เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กอบทุนพัฒนาวิทยาลัยหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
4.1.3 เสนอขอบรรจุหลักสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มเติมในการปรับแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 8
4.1.4 เสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.5 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2541 เพิ่มเติมในคณะต่างๆ
4.1.6 ร่างประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2541 ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.7 เสนอแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มเติม

5. เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
5.2 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
(เอกสารเสนอในที่ประชุม)

6 เรื่องอื่นๆ
6.1 พิธีรับมอบที่ดินให้วิทยาลัยหนองคาย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-02-25

Files

c2541_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed November 28, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/291.

Output Formats