รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 สมุดบันทึกที่ระลึกครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.2 ใบแทรกหนังสือพิมพ์ในวาระครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9/2536
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2536

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ขออนุมัติใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อเบิกจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งรองอธิการบดีที่เกิน 7 ตำแหน่ง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้
(1) กองการเจ้าหน้าที่
(2) คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2537
5.2 งบประมาณเงินรายได้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2537
( 1 มกราคม 2537- 31 ธันวาคม 2537 )
5.3 ขออนุมัติก่อสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ เพิ่มเติม และขออนุมัติยืนเงินทุนสำรองสะสมของสำนักงานอธิการบดี
5.4 ขออนุมัติปริญญาและอนุปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.5 ข้อเรียนถามจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-01-24

Files

2537_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 4, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/290.

Output Formats