รายงานการประชุมสภาปี2546 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2546 ครั้งที่3

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ผลการตรวจสอบข้อมูลตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2546 วาระที่ 7.2 ข้อ 2

3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2546

4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียงวันที่ 14 มีนาคม 2546
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กรรมการการเงินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2546
4.3 การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มข.
4.4 การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 ความคืบหน้าการปรับสถานะของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และขอความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับทรัพย์สินและเงิน
4.6 ข้อมูลเพิ่มเติมรายงานของผู้สอบบัญชีและผลการดำเนินการโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2546 เพิ่มเติม ของคณะวิทยาการจัดการ
5.2 การสรรหาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.3 แผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติการ พ.ศ.2546-2550
5.4 ขอความเห็นชอบปรับโครงสร้างภายใน สำนักงานคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 การกำหนดรูปแบบการบริหารลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
5.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)
5.7 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 หลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
6.3 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี
6.4 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง 16 กุมภาพันธ์ -15 มีนาคม 2546
7 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-03-26

Files

c2546_3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2546 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed September 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/289.

Output Formats