การประชุมสภาปี 2546

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2546

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2546 ครั้งที่1
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2546
วันที่ 29 มกราคม 2546

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายวิจารณ์ ไชยนันทน์…

รายงานการประชุมสภาปี2546 ครั้งที่2
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 พิธิมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน และคณะที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2545 ของสภาบันวิจัยแห่งชาติ …

รายงานการประชุมสภาปี2546 ครั้งที่3
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 การแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ผลการตรวจสอบข้อมูลตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 …
View all 3 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2546