รายงานการประชุมสภาปี2546 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2546 ครั้งที่2

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 พิธิมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ รศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน และคณะที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2545 ของสภาบันวิจัยแห่งชาติ ระดับดีเยี่ยม
1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีและรองอธิการบดีชุดใหม่ และแนะนำตัว
1.3 อดีตอธิการดีได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย
1.4 แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ได้รับเลือกใหม่
2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2546
4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546
4.2 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับนโยบาย แผน และประเมินมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
4.4 การจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การกำกับดูแลด้านการเงินของมหาวิทยาลัย พ.ศ…
5 เรื่องเสนอพิจารณา
5.1 เสนอขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ
5.2 เสนอแต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 เสนอขออนุมัติกำหนดจำนวนตำแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี
5.4 ความคืบหน้าในการบริหารจัดการหอพักใหม่ 9 หลัง และขออนุมัติหลักการก่อสร้างอาคารโรงอาคาร
5.5 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่าง
6.3 แผนกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2546-2550
6.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสถานีวิทยุกระจายเสียง มข. ประจำปีงบประมาณ 2545
6.5 รายงานของผู้สอบบัญชีของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
6.6 รายงานของผู้สอบบัญชีและผลการดำเนินการ โครงการพิเศษบัณฑิตผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน
7 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-02-26

Files

c2546_2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2546 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed December 7, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/288.

Output Formats