รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 12/2540 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สภานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
(เอกสารเสนอในที่ประชุม)
3.2 แนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบจากการชะลอโครงการพัฒนาอาจารย์

4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งรองอธิการบดีให้เป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยที่ขึ้นโดยตรงต่อมหาวิทยาลัย
4.1.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสภาสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
4.1.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันสันติศึกษา
4.1.4 เสนอขอความเห็นชอบในการดำเนินการหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาศาสตร์เป็นหลักสูตรในโครงการพิเศษ
4.1.5 การเตรียมการเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับใหม่
4.1.6 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2541 เพิ่มเติมให้คณะต่างๆ
4.1.7 เสนอประมาณการค่าก่อสร้างสถานีจ่ายไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.8 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541
4.1.9 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
4.1.10 นโยบายการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.1.11 เสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2540 ของสถานบริการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์
ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-01-28

Files

c2541_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed December 6, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/287.

Output Formats