รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่10

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 10/2545

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ชุดที่ 20 ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2545-16 ตุลาคม 2547)

3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 9/2545 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545

4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ 16 ตุลาคม 2545
4.2 การพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2544
4.3 ความคืบหน้าของ ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
4.4 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
4.5 รายงานความคืบหน้าการตรวจประเมินภายนอก

5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เสนอแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
5.2 ร่าง ระเบียบฯว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ.ศ.2545 และ ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการดำเนินการด้านสิขสิทธิ์ พ.ศ.2545
5.3 ร่างงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2546 ของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 เสนอแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ณ กรุงเทพมหานคร
5.5 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ…
5.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.7 ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
5.8 ขออนุมัติคืนสภาพนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
5.9 การเปลี่ยนแปลงสถานะของสถาบันฯลุ่มน้ำโขง
5.10 การรับโอนนักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ
5.11 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2544
5.12 การตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายส่งเสริมและกำกับการใช้หลักธรรมาภิบาล (qood qovemance) ในการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.13 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.3 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2546 ของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.4 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ระหว่าง 16 กันยายน-15 ตุลาคม 2545

7 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-10-30

Files

2545_10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/286.

Output Formats