รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่9

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 9/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2545

4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ 16 กันยายน 2545
4.2 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 ความคืบหน้าของ ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
4.4 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี

5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาคณาจารย์ พ.ศ…
5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
5.3 ขออนุมัติเปิดสอนโครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำหรับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์กายแพทย์
5.4 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.5 ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต แผนกสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
5.6 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (เอกสารลับ)
5.7 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 รายงานการดำเนินการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2544 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544
6.3 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ระหว่าง 16 สิงหาคม-15 กันยายน 2545

7 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-09-25

Files

2545_9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed August 15, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/285.

Output Formats