รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่7

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่7

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 7/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง

1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2545

4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ 15 กรกฎาคม 2545
4.2 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการกำกับนโยบายแลแผนมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 ความคืบหน้าของ ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
4.4 การกำหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดจนคุณสมบัติและคุณลักษณะของอธิการบดีที่พึงประสงค์

5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.2 โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวบ้าน ร่วมกับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กระทรวงสาธารณสุข
5.3 ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาคณาจารย์ พ.ศ. 2545
5.4 ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ปี 2545 เพิ่มเติม
5.5 ร่าง งบประมาณประจำปี 2546 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
5.6 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริการสุขภาพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2545
5.7 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ระหว่าง 15 มิถุนายน-15 กรกฎาคม 2545

7 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-07-31

Files

2545_7.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่7,” KKU Archives, accessed June 2, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/284.

Output Formats