รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่6

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยลาประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2545
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 15 มิถุนายน 2545
4.2 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผน มหาวิทยาลัย
4.3 การเข้ารับการประเมินคุณภาพจากภายนอก โดย สมศ.ของมหาวิทยาลัย
4.4 ขอยกเว้นระเบียบฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์
4.5 ความคืบหน้าของ ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
4.6 การเสนอขอให้พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยฯของ ประธานสภาคณาจารย์
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี
5.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเกษตรเชิงระบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545) และหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2545
5.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545) และหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2545
5.5 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2545 เพิ่มเติม
5.6 เสนอแต่งตั้งกรรมการบริหารสภาคณาจารย์แทนตำแหน่งที่ว่าง
5.7 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
5.8 ขออนุมัติเพิ่มเติมเกียรตินิยมการสำเร็จการศึกษาของ คณะพยาบาลศาสตร์
5.9 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
5.10 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ระหว่าง 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2545
6.3 วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2544
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 รายงานการสัมมนา ”ทิศทางการจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย วิพากษ์ ประชาพิจารณ์ สร้างสานทางเลือกใหม่”
7.2 ขออนุมัติแก้ไขชื่อสาขาวิชาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2544 ที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตร
7.3 การเสนอพิจารณาภาระงานของกรรมการสภาคณาจารย์
7.4 การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “โคกหนองคอง”
7.5 โครงการเบิกฟ้าใหม่ ของทบวงมหาวิทยาลัย
7.6 การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดี ต่อศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโกลด์แมน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-06-26

Files

2545_6.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed November 28, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/283.

Output Formats