รายงานการประชุมสภาปี2546 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2546 ครั้งที่1

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2546
วันที่ 29 มกราคม 2546

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง นายวิจารณ์ ไชยนันทน์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม
3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545
4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ 15 มกราคม 2546
4.2 ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
4.3 ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการนำเงินรายได้ไปฝากและลงทุนในสถาบันการเงิน พ.ศ.2544
4.4 การปรับปรุงเงินประจำตำแหน่งอธิการบดี
5 เรื่องเสนอพิจารณา
5.1 ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป พ.ศ.
5.2 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
5.3 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)
5.4 เสนอแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
5.6 ขอเปลี่ยนชื่อภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
5.7 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2546 และขออนุมัติใช้ทุนสำรองเพื่อซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2546 ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.8 แผนการดำเนินงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2546 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.9 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการเวียนขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
6.3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2545 และรายงานของผู้สอบบัญชีของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข.
6.4 อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2545 ของสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับดีเยี่ยม
6.5 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี ปี 2544 ของโครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
6.6 สรุปเอกสารรายงานผลการดำเนินการและการตรวจประเมินจากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา
6.7 เอกสาร As The Future Catches You : How Genomics & Other Forces are Changing Your Life, Work, Health & Wealth
6.8 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ระหว่าง 16 ธันวาคม 2545 – 15 มกราคม 2546
7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2546
7.2 การเก็บเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษา ปีที่ 6)
7.3 การขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับอนุบาล
7.4 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง “การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2546
7.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)
7.6 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรปรังปรุง พ.ศ.2545)
7.7 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล
7.8 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
7.9 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์
7.10 โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี
7.11 การจัดให้มีความร่วมมือในเรื่องการผลิตอาหารกับคณะเทคโนโลยี
7.12 การจัดทำวัตถุประสงค์ของรายวิชาศึกษาทั่วไป
7.13 การใช้ชื่อวิชาให้ถูกต้องตามศัพท์ที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนด
7.14 การจัดตั้งสำนักสภามหาวิทยาลัย
7.15 การวิจับเกี่ยวกับการพัฒนาภาชนะบรรจุข้าวเหนียว
7.16 กิจกรรมของศูนย์บริการวิชาการ กับชุมชน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-01-29

Files

c2546_1.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2546 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed September 22, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/282.

Output Formats