รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2545
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

2 เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม

3 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2545

4 เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพียงวันที่ 15 พฤษภาคม 2545
4.2 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ คณะกรรมการกำกับนโยบายและแผนฯ
4.3 รายงานการดำเนินการรับเด็กนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 ความคืบหน้าของ ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…
4.5 กรอบความคิดในการพิจารณาหลักสูตรเพื่อบรรจุในแผนฯ 9

5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2545 เพิ่มเติม
5.2 งบประมาณรายรับ-รายจ่าย และแผนการดำเนินงานประจำงบประมาณ 2545 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยสภาข้าราชการและลูกจ้าง พ.ศ…
5.4 ขออนุมัติหลักการจ้างผู้บริหารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก
5.5 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ (ประเภทผู้แทนคณบดี)
5.6 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.7 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.8 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.10 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
5.11 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.12 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
5.16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
5.17 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
5.18 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.19 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
5.20 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
5.21 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฎวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
5.22 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2545)
5.23 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ยสะสมให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.24 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ขออุทธรณ์การพ้นสภาพนักศึกษา 2 ราย
5.25 เสนอขอแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ (เอกสารลับเสนอในที่ประชุม)
5.26 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)

6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการเวียนเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2544
6.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี ของ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2542 และ 2543
6.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ (1 มิถุนายน 2543-30 กันยายน 2544)
6.5 รายงานงบฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2544 ของโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ
6.6 รายงานการบริหารและผลการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย
6.7 สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ระหว่าง 16 เมษายน -15 พฤษภาคม 2545

7 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2545-05-29

Files

2545_5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2545 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed August 9, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/281.

Output Formats