การประชุมสภาปี 2550

Dublin Core

Title

การประชุมสภาปี 2550

Collection Items

รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่1
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550…

รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่2
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย…

รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่3
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 ขอเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม
2.2 ขออนุญาตให้อธิการบดีและรองอธิการบดี…

รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่4
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม…

รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่5
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม…

รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่6
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 6/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
2.1 เรียนเชิญร่วมพิธีมอบเงินรางวัลพระธาตุพนมทองคำ ประจำปี…

รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่7
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 รศ.กิ่งฟ้า สินธุวงษ์ ครบวาระเกษียณอายุราชการ
1.2 แนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัย…

รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่8
ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 8/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน…
View all 8 items

Collection Tree

  • การประชุมสภาปี 2550