รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2550
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 17 พฤษภาคม 2550
4.2 ขอขยายเวลาการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 ข้อคิดเห็นเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2550
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี2550 เพิ่มเติม
5.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
5.3 ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การบริหารสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550
5.4 (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2550
5.5 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
5.6 การเสนอแต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 10 เข้าสู้ตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11
5.7 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5.8 การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการและกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แทนตำแหน่งที่ว่างลง
5.9 การพิจารณาเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์
5.10 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 8 หลักสูตร
5.11 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 ผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
6.2 การกำหนดมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา
6.3 การทำความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ
6.4 รายงานประจำปี 2549 ของสำนักงานสนับสนุนการวิจัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สสว.)
6.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.6 สรุปกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2550
6.7 รายงานผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนเมษายน 2550
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 ขออนุมัติและรับรองการแก้ไขปรับแบบรูปและราบละเอียดการก่อสร้างและการแก้สัญญาโครงการหอพักสวัสดีการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรับทราบความก้าวหน้าโครงการ
7.2 รายงานข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2550

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-06-06

Files

council4_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/301.

Output Formats