รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5/2550
ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1.เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
2.เรื่องที่เลขานุการแจ้งต่อที่ประชุม
3.เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2550
4.เรื่องสืบเนื่อง
4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพย์และการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพียงวันที่ 19 มิถุนายน 2550
4.2 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ... เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
4.3 หลักการเกี่ยวกับการขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ระหว่างปีงบประมาณจากเงินสำรองต่อสภามหาวิทยาลัย
5.เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2550 เพิ่มเติม
5.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาใน ระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550
5.3 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550
5.4 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยของแก่น พ.ศ.2550
5.5 (ร่าง) ระเบียบวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2550 และ (ร่าง)ระเบียบวิทยาลัยฯว่าด้วยการบริหารการเงินและการพัสดุ พ.ศ.2550
5.6 (ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย โครงการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550
5.7 (ร่าง)ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
5.8 เสนอแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5.9 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
5.10 ขออนุมัติเพิกถอนปริญญาแก่ นักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย
5.11 ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
5.12 เสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.เรื่องเสนอเพื่อทราบ
6.1 สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประชุมนานาชาติ “An International Workshop on University Governance”
6.2 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผู้สอบบัญชีของมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2549
6.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ประจำปี 2549
6.4 ความตกลงว่าด้วยการยอมรับปริญญาระดับอุดมศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย-จีน
6.5 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
6.6 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2550
6.7 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2550
7.เรื่องอื่น ๆ
7.1 การขอความเห็นชอบให้อธิการบดีและคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้จัดทำคำให้การแก้คำฟ้องต่อศาลปกครอง
7.2 สารสนเทศ 2550 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-07-04

Files

council5_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2550 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/302.

Output Formats