รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 25
มีนาคม พ.ศ. 2541
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สถานภาพเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพียงวันที่ 23 เมษายน 2541
3.2 เรื่องหอพักนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขอยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับอาจารย์สายภาษาอังกฤษ
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541
4.1.3 เสนอขออนุมัติปริญญาและอนุปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.1.4 เสนอขอถอนชื่อผู้ได้รับอนุมัติปริญญาไปแล้ว
4.1.5 เสนอขอปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรมหาวิทยาลัย
4.1.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)
4.1.7 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 หลักสูตร
4.1.8 การขอเข้าเป็นสถาบันสมทบของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม สถาบันพระบรมราชชนก
4.1.9 นโยบายและการเตรียมการเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญา ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การวินิจฉัยข้อ 12 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การสรรหาคณบดีฯ พ.ศ. 2540
5.2 เสนอแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-04-29

Files

c2541_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2541 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/300.

Output Formats