รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่5

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 4/2537
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2537

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...

ระบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2537)
4.1.2 การขอกลับเข้าศึกษาต่อเพื่อให้สำเร็จการศึกษาของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.1.3 สรุปผลงานการพัฒนาที่ดินของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในเชิงพาณิชย์
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี 2537
(1) กองกลาง
(2) กองอาคารและสถานที่
(3) บัณฑิตวิทยาลัย
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง วิธีการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการศูนย์สำนัก และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่เทียบเท่าคณะวิชา
5.2 ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
(1) บัณฑิตวิทยาลัย
(2) คณะเกษตรศาตร์
(3) คณะวิศวกรรมศาสตร์
(4) คณะพยาบาลศาสตร์
(5) คณะแพทยศาสตร์
(6) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(7) คณะเทคนิคการแพทย์
5.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษา วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2536
5.4 การนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปฝากในสถาบันการเงิน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-06-04

Files

2537_5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed November 28, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/299.

Output Formats