รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2537
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2537

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 บันทึกข้อตกลงการออกเครดิตระหว่างธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับการเปิดสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2537
4.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรใหม พ.ศ.2537)
4.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2537)
4.1.5 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2537 เพิ่มเติม

4.2 เรื่อเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ
4.2.2 การเวียนหนังสือเสนอขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
4.2.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี 2537
(1) กองคลัง
(2) ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
4.2.4 ข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบร่วมเรียนสำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2537
5.2 การเทียบเท่ารายวิชาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (สมทบภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
5.3 การอนุมัติให้โอนเงินระหว่างหมวดรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ปี 2537
(1) กองบริการการศึกษา
(2) คณะแพทยศาสตร์
5.4 ขออนุมัติปริญญาให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
(1) บัณฑิตวิทยาลัย
(2) คณะเกษตรศาสตร์
(3) คณะวิทยาศาสตร์
(4) คณะแพทยศาสตร์
(5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(6) คณะเทคนิคการแพทย์
5.5 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2537 เพิ่มเติม
5.6 เรื่องทั่วๆ ไปเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
5.7 ข้อเสนอแนะทั่วๆไปจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2537-05-04

Files

2537_4.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “รายงานการประชุมสภาปี2537 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed July 17, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/298.

Output Formats