Browse Items (13 total)

  • Tags: หอพักนักศึกษา

P110 2519.jpg
P110/2519-หอพักนักศึกษา 16 กำลังถูกไฟไหม้
P111-125/2519-นักศึกษาและบุคลากรร่วมกับเทศบาลเมืองของแก่นช่วยกัน
ดับเพลิง
P126-129/2519-ภาพความเสียหายของหอพักนักศึกษา 16 หลังเพลิงสงบ

dean6_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2549
เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม…

d2522-25.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 24/2522 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การสร้างที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง
2.2 การดำเนินสอบคัดเลือกนักเรียนเรียนดีฯ
วาระที่ …

d2539-11.pdf
ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2539 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2539

c2541_3.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 2/2541 เมื่อวันที่ 25
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
ระเบียบวาระที่ 3…

2542_4.pdf
รายงานการประชุมสภาปี2542 ครั้งที่4
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานแจ้ง
1.2 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
1.2.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้แทนรองอธิการบดีและผู้แทนผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และศูนย์
1.2.2…

c2522_5 [1].pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2522 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2522
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่ค้างพิจารณา
3.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี…

c2516-10.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2516
วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
2.1 กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2515-2516
2.2…

c2518-7-1.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2518 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2518

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 การสรรหาอธิการบดีและคณบดีในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยระเบียบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย …

c2514-4.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2514
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง
2.1 กำหนดวันเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.2…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2