Browse Items (2 total)

  • Tags: ธนาคารพาณิชย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

d2522-25.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 24/2522 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การสร้างที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง
2.2 การดำเนินสอบคัดเลือกนักเรียนเรียนดีฯ
วาระที่ …

d2522-22.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2522 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
2.2 เบี้ยเลี้ยงประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วาระที่ …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2