การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่22

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่22

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2522 เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
2.2 เบี้ยเลี้ยงประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ธนาคารพาณิชย์ขอใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยสร้างที่ทำการถาวร
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทุจริตการสอบไล่
4.2 หลักการะพิจารณาแยกวิชาซ้ำซ้อน
4.3 การชำระค่ากระแสไฟฟ้า
4.4 การใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติหมุนเอง

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-11-28

Files

d2522-22.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่22,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/440.

Output Formats