การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่14

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2529
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 รายการก่อสร้างมาตรฐานสำหรับงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ผังเฉพาะมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ค่าบริการห้องพิเศษของโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การจัดหาเครื่องถ่ายเอกสาร
5.2 จำนวนผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นปีการศึกษา 2529
5.3 ครุยวิทยฐานะของบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-07-02

Files

d2529-14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed December 6, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/441.

Output Formats