การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่12

Description

ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2539 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 ขออนุมัติในหลักการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนพิเศษแก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพขาดแคลน
2.2 การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งแก่ผู้อำนวยการกอง/เลขานุการคณะ

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ร่างกำหนดการบรรยายพิเศษและดูงานของผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์งบประมาณด้านการศึกษา และคณะ
3.2 การจัดทำและบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
3.3 การออกใบ Transcript ช้า
3.4 การสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2540 โดยวิธีรับตรง
3.5 การวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาประเทศเพื่อนบ้าน

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ตามข้อ 8.1.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2539
4.2 การตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอชื่ออนุมัติปริญญา

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-07-03

Files

d2539-13.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed May 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/442.

Output Formats