การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่13

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่13

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2540 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2540

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.13 ร่างโครงการเรียนรู้ด้วยตนเอง

4 เรื่องเสนอใหม่
4.14 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.14.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขพิจารณาการใช้เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนในการเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาช่วยเหลือด้านวิชาการระยะสั้น
4.14.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินยืมเพื่อการศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัวในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ณ สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่มีหลักสูตรนานาชาติ สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแทนชุดเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
4.14.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผู้สมควรได้รับเงินอุดหนุนสนับสนุนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศจากเงินกองทุนรวมร้อยละ 3 ปีงบประมาณ 2541 แทนชุดเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ
4.14.4 การจัดสรรเงินกองทุน 3% ปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2541
4.14.5 สำนักงานประปาเขต 6 ขอนแก่น ขอใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อก่อสร้างบ่อสำหรับเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน
4.14.6 คณะสัตวแพทยศาสตร์ขอยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์สู่จอภาพและสร้างลานจอดรถพร้อมทางเดินเชื่อมในคณะสัตวแพทยศาสตร์
4.14.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2540)
4.14.8 ผู้ที่พ้นจากสภาพการเป็นนักศึกษาขอกลับเข้าศึกษา
4.14.9 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ.2540

4.15 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.15.1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดอาคารเรียน สุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย
4.15.2 ผลการประชุมอธิการบดีเกี่ยวกับการพิจารณาเกณฑ์คัดเลือกนักศึกษาระบบใหม่
4.15.3 รายงานการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการประสานนโยบายระหว่างทบวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ
4.15.4 ขั้นตอนในการเสนอขอแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2540-07-02

Files

d2540-14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2540 ครั้งที่13,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/443.

Output Formats