การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่15

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2529
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 เสนอครุยวิทยฐานะของบัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท
2.2 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่ (วิชา 314 369)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2529
4.2 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการของห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2529
5.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องมาตรฐานห้องสมุดมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2529-06-16

Files

d2529-15.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2529 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed July 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/444.

Output Formats