การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่23

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่23

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 22/2522 เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน2522
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบไล่
วาระที่ 3 เรื่อเสนอเพื่อทราบ
3.1 การจัดเก็บค่าชลประทาน
3.2 การสร้างที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง
3.3 การหารายได้ในที่ดินที่ว่างเปล่าของมหาวิทยาลัย
3.4 ขอเชิญร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 การประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โรงเรียนชุมชนในความอุปถัมภ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 การกระจายการรับนักเรียนเรียนดีที่เรียนอยู่ในโรงเรียนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 การอบรมการจัดเก็บเอกสารลับ
5.4 การจัดกิจกรรมสืบเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.5 การปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2522-12-06

Files

d2522-23.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2522 ครั้งที่23,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/445.

Output Formats